Search Result of "Donnua, S"

About 72 results
Img

Researcher

ดร. ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อคล้ายแบคทีเรีย, อณูชีววิทยาทางด้านโรคพืช, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตพืชปลอดโรค

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของ toxoflavin กับการก่อให้เกิดโรคของเชื้อ Burkholderia glumae สาเหตุโรค bacterial panicle blight (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ของข้าวในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

เทคนิคเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

“กำรวิจัยต่อยอดและกลไกกำรบูรณำกำรเชิงพื้นที่เพื่อกำรลดโรคใบขำวอ้อยอย่ำงยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงข่ายระบบโทรศัพท์อัจฉริยะอัตโนมัติสําหรับเฝ้าระวังการเกิดโรคพืชในข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:นํายอนรรฆพล แสนทน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, Imgนํางสําวศศิประภํา มํารําช, Imgนํายอนรรฆพล แสนทน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

Img
1234