Search Result of "Doi Inthanon National Park"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

BIOACTIVE SUBSTANCES FROM ENTOMOPATHOGENIC FUNGI, OPHIOCORDYCEPS IN DOI INTHANON NATIONAL PARK, THAILAND

ผู้แต่ง:ImgRungkiat Kawpet, ImgMs.Kanungrat Kummanee, Lecturer, ImgSamaporn Saengyot,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Forest Dynamics Along on Altitudinal Gradient in Doi Inthanon National Park, Northern Thailand

ผู้เขียน:Imgชมพู่ บุญรอดกลับ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgกัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgเบญจมาศ ขัตติยากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgรมณ อุ่นพงษ์

ประธานกรรมการ:ImgPhatchanuch Wongwathana Foster

กรรมการร่วม:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:ImgAnusit MATHAVARARUG

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของสังคมพืชป่าผลัดใบตามการเปลี่ยนแปลงความสูงจากระดับน้ำทะเล ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgวิชญ์ภาส สังพาลี

ประธานกรรมการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:โครงสร้างและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

12