Search Result of "Dissolved oxygen"

About 19 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการวัดปริมาณออกซิเจนละลายด้วยวิธี Azide Modification และการใช้ Optical Sensor (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายระวี อยู่สำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอินทิเกรตในเวลาโดยระเบียบวิธีพีโอดีสำหรับคำนวณสมการการไหลน้ำตื้น (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้นและความชันจากท้องน้ำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ช้อนอัจฉริยะ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img