Search Result of "Dissimilar Material Joint"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเข้มของค่าซิงกุลาริตี้ของสนามความเค้นในจุดต่อของวัสดุต่างชนิดกันโดยวิธีเอนริชไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ

Img
Img

Researcher

ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์การแตกร้าว, วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์, การวิเคราะห์ความเค้น

Resume

Img