Search Result of "Dirty panicle disease"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Efficacy of Pellet Bioproduct of Trichoderma harzianum for the Control of Dirty Panicle Disease on Rice

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

นักวิจัย: Imgพราวมาส เจริญรักษ์ Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgจิตรา น้อยพันธ์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาเกษตรกร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ชนิดผงแห้งร่วมกับการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว

Img

ที่มา:วารสารโรคพืช

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนา

Img

ที่มา:The International Conference on Tropical and Sup-tropical Plant Disease 2012

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ดในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา

12