Search Result of "Dipterocarpus alatus"

About 28 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Responses of Dipterocarpus alatus Seedlings to the Inoculation of Astraeus odoratus Ectomycorrhizal Mushroom

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of ectomycorrhizal fungus Astraeus odoratus on Dipterocarpus alatus seedlings

ผู้แต่ง:ImgKaewgrajang, T., ImgDr.Uthaiwan Sangwanit, Assistant Professor, ImgIwase, K., ImgKodama, M., ImgYamato, M.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project

หัวเรื่อง:Decomposition of Acacia mangium and Dipterocarpus alatus Leavea under the Missed Plantation Conditions.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเติบโตและการใช้น้ำของกล้าไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) ที่อยู่ร่วมกับเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus C. Phosri, R. Watling, M.P. Martin & A.J.S. Whalley) แบบเอคโตไมคอร์ไรซา

ผู้เขียน:Imgธารรัตน์ แก้วกระจ่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร, Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Tottori University, Japan

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้ยางนาในป่าธรรมชาติและสวนป่าในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Report on Growth Study of Dipterocarpus alatus Roxb.)

ผู้เขียน:Imgเทียม คมกฤส1, Imgสง่า สรรพศรี, Imgเจริญ การกสิขวิธี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ในบรรดาไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม้ยางโดยเฉพาะไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) นับว่าเป็นไม้ที่มีผู้นิยมใช้สอยกันมากกว่าไม้กระยาเลยชนิดอื่นๆและมีปริมาณการผลิตออกมาจากป่าสูงกว่าไม้สักเสียอีก เช่นในระยะ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2505 มีการผลิตไม้สักออกมาจากป่า 2,126,140 เมตรลูกบาศก์ หรือเฉลี่ย 212,614 เมตรลูกบาศก์ต่อปี ส่วนไม้ยางในระยะเดียวกันมีการผลิตออกมารวมทั้งสิ้น 3,410,186 เมตรลูกบาศก์ หรือเฉลี่ยแล้วตกปีละ 341,019 เมตรลูกบาศก์ ซึ่งสูงกว่าไม้สักเฉลี่ยแล้วปีละ 128,405 เมตรลูกบาศก์

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 1&2, Jan 64 - Jun 64, Page 7 - 17 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การตอบสนองของกล้าไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) ต่อการปลูกเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus C. Phosri, R.Watling,M.P. Martin & A.J.S. Whalley) ที่เป็นเอคโตไมคอร์ไรซา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ยางนาในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgวิโรจน์ วัตฏิสุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการของการอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกำเนิดไม้ยางนาของกรมป่าไม้

ผู้เขียน:Imgอุษารัตน์ เทียนไชย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ectomycorrhiza, Forest Pathology and Ectomycorrhizae of Tropical Trees

Resume

Img

งานวิจัย

อนุกรมวิธนาของไรสี่ขาในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

แหล่งทุน:เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

Researcher

ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Acarology, Morphology

Resume

12