Search Result of "Diptera"

About 34 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อแมลงน้ำกลุ่มริ้นน้ำจืดในนาข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ชนิดและการแพร่กระจายของแมลงวันเบียนในปลวก สกุล Macrotermes (Termitidae: Macrotermitinae) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายร้อยโท นกน้อย

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอาหารต่างชนิดต่อการเลี้ยงแมลงวันลาย(Hermetia illucens L.) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุวธิดา ศรีพลแท่น, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12