Search Result of "Diospyros winitii"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์มะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii Fletch.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ลำดับที่ 2 (2019)

ผลงาน:การชักนำให้เกิดยอดและรากของมะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii) ในสภาพปลอดเชื้อ

นักวิจัย: Imgนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์ Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

Doner:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มก., กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Img

Researcher

นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume