Search Result of "Digital Currency"

About 15 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัญหากฏหมายกับการใช้หน่วยการเงินในระบบคริปโทเคอร์เรนซี่ในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การรับรู้ความเสี่ยงและความคิดเห็นที่มีต่อเงินดิจิตัล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgvictor yeo

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Government-based Cryptocurrencies

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการภาครัฐและเอกชน นโยบายสาธารณะ นวัตกรรมภาครัฐ ภาวะผู้นำ เมืองอัจฉริยะ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย พชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการรับขนส่งระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน , เศรษฐศาสตร์, Financial Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. มรรษภร เชื้อทองฮัว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:Financial Market, Investment, Corporate Finance, Behavioral Finance

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการ , การท่องเที่ยว , การตลาด

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

Resume