Search Result of "Differentially Display RT-PCR"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การค้นหายีนทนเค็มจากประชากรข้าวสายพันธุ์กลายที่ถูกชักนำด้วยสาร EMS ด้วยเทคนิค Differentially Display RT-PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย ฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช, เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์, การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Cytogenetics, Genome Evolution, Antibiotic resistance

Resume

Img

Researcher

ดร. นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน และการถ่ายยีนเข้าสู่พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศลยา สุขสอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ, antibiotics resistance gene

Resume