Search Result of "Dietary patterns"

About 8 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Trends in Dietary Patterns and Consumer Policies in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Chayada Bhadrakom, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ คุณภาพชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1

ผู้เขียน:Imgปริญญา รัชนีลัดดาจิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน:Imgวิรัชยา อินทะกันฑ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิคเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

Img

Researcher

ดร. ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Economics, Agribusiness

Resume