Search Result of "Dickson Adrian Mangadzuwa"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและระบบฮอร์โมนการสืบพันธุ์ของสัตว์, สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม, การจัดการผสมพันธุ์โค-สุกรคุณภาพน้ำเชื้อและการผสมเทียมโค-สุกร, สรีรวิทยาการผลิตสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคนม, การใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้า, การใช้เครื่องรีดนม

Resume