Search Result of "Development Plan"

About 62 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการกำหนดนโยบายสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234