Search Result of "Design and construction"

About 59 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

DESIGN AND CONSTRUCTION OF RESONANCE VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER

ผู้แต่ง:Imgรติพัทธ์ แย้มยิ้ม, ImgDr.Pongsakorn Jantaratana, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Design and Construction of Solid-State Tesla Transformer

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRICHAI WATTANASOPHON, Assistant Professor, ImgDr.Sarinee Ouitrakul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบและสร้างแท่นทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Material Selection, Design and Construction through CALL: EFL Teacher Reflection

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Design and Construction of Spray Pyrolysis Instrument for Semiconductor Thin Film Coating

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธราพงษ์ จิตลิขิต, Imgนายบัณฑิตย์ แฉ่งน้อย

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบแบะสร้างท่อลมจากผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็กเพื่อการศึกษาเชิงปฎิบัติการทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
123