Search Result of "Desell Suanburi"

About 165 results
Img

Researcher

นาย ดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ), พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนน้ำเค็มในชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาโพรงในหินปูน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาสายแร่ทองคำอย่างละเอียด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

พัฒนาเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาแหล่งทราย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาเสถียรภาพของคันดินอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าหนองแซง อำเภอภาชี จังหวัดสระบุรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน(สำนักงานใหญ่)

Img

งานวิจัย

ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซั่มด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพานิชยกรรม จำกัด

Img
123456789