Search Result of "Deposition process"

About 24 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Conformal bubbler cooling for molds by metal deposition process

ผู้แต่ง:ImgDr.Kunnayut Eiamsa-Ard, Associate Professor, ImgWannissorn, K ,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:ระบบหล่อเย็นแบบน้ำล้นในแม่พิมพ์กลวงโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น

Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Incremental Construction of Voronoi Diagram

ผู้แต่ง:ImgDr.Kunnayut Eiamsa-Ard, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปด้วยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบไม่เป็นทรงตันโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแรงแม่พิมพ์โดยกระบวนการเติมเนื้อวัสดุแบบสลับชั้น

Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume

Img
12