Search Result of "Delivery system"

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไขอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งสารสำคัญ (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกการปลดปล่อยสารประกอบฟลาโวนอยด์ ในระบบนำส่งยา ด้วยบีตาไซโคลเดกซ์ทริน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img
Img
Img
1234