Search Result of "Database management"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านแผนงานและโครงการ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจารุณี สุปินะเจริญ

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การจัดการฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริการวิชาการ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : An Approach to Database Management : In the Context of Thailand’s Rural Agricultural Seltings.)

ผู้เขียน:ImgPote Boonraung

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This paper explores a strategical alternative in generating and mobilizing a participatory research, extension, and application force to promote a wide range of pragmatic mixed multi-disciplinary perspectives concerning the persisting and emerging issues under our changing rural agricultural society. A systemic linkage between the academic and potential functional user’s social systems could be designed and directed towards effective farmar extension work. This system could be best in serving as a two-way integrative communicative mechanism to enhance a continuing new locally adapted information –technology supply network to occur along a science-theory –to use continuum. The interactive interface between research and extension structure would need to be initiated and facilitated to meet the desired goals of the beneficiaries with their self correction, and redirection, and a potential for governance at the grass –roots level. This is directed towards a problem –centered community – based approaching manner to meet the immediate needs and desired goals of the vast majority of rural people. Operationally, the premise would be able to motivate, and facilitate the basic essential roles and functions of the participating systems in the process of planning and implementing change. It needs a continuous process of monitoring, evaluation, and re-evaluation for suitable changes and modifications. The content and process concepts also need to be carefully considered and re-considered ; based on the background, problems, needs, interests, as well as time and facilities of the people for a suitable balance between educational change area and subject matter area ; in providing effective learning experiences beneficial to the intended rural people as the significant end.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 010, Issue 1, Jan 89 - Jun 89, Page 76 - 86 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgบุรินทร์ ช้างน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A web-based geographic information system (GIS) was designed and implemented, which included a database designed to accommodate, organize and manipulate basic spatial data as well as interrelate data from various sources. The system was used to produce erosion susceptibility maps for regions of Upper Northeastern Thailand—an area that has suffered from inappropriate land use practice. GIS-based methods were proposed and applied to data from the Songkhram sub basin in the Songkhram watershed. ArcGIS software was used to derive land use, land cover and topographical data for the watershed. An open source GIS (QGIS) and the Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) package were used to carry out geographical data analysis and database management system (DBMS) implementation, both of which were implemented by Postgres Plus software. The watershed was mapped into topographically and geographically homogeneous grid cells to capture watershed heterogeneity. The soil erosion in each cell was calculated using the universal soil loss equation by carefully determining its various parameters and classifying the watershed into different levels of soil erosion severity. The results showed that during the study period, the area had soil loss over a tolerance value (12.5 t.ha-1.yr-1) which ranged from the moderate class up to the very severe class of susceptibility. Moreover, it was also found that the amount of soil erosion increased from 762 km2 in 2006 and to 1,123 km2 in 2010. The outcome of the study was published on the Internet using UMN map server software as well as by using Google map.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 2, Mar 12 - Apr 12, Page 272 - 282 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดมาตรฐานข้อมูลด้วย XML กรณีศึกษาเว็บเพจผีเสื้อไทย

ผู้เขียน:Imgกนกพรรณ แสงสุริยะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลและวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์

ผู้เขียน:Imgทศวิฏฐ์ เครือคล้าย

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพอ.คณิต ทองชิว ร.น., ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรีดอลูมิเนียม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของฟาร์มโคเนื้อ

ผู้เขียน:Imgวัลลภ นาคพุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านแผนงานและโครงการ

12