Search Result of "Data mart"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การพัฒนาคลังข้อมูลผ่านเว็บเทคโนโลยี: กรณีศึกษาข้อมูลของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ ไทยปรีชา

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล

Resume