Search Result of "Data acquisition"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบเครือข่ายตรวจสอบไร้สายสำหรับการเก็บข้อมูลเชิงเกษตรกรรม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ระบบรวบรวมและควบคุมข้อมูลสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกโดยใช้โปรแกรมบนบและเครือข่ายไร้สาย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในคลองชลประทาน

ผู้เขียน:Imgวิชญ์ ศรีวงษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Mechanical Technology Magazine

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อผลงานอื่นๆ) การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบข้อมูลระยะไกล

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Single Channel ECG for Obstructive Sleep Apnea Severity Detection Using a Deep Learning Approach

ผู้แต่ง:ImgBanluesombatkul, N., ImgDr.Thanawin Rakthanmanon, Assistant Professor, ImgWilaiprasitporn, T.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2554 (2011)

ผลงาน:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Single Channel ECG for Obstructive Sleep Apnea Severity Detection Using a Deep Learning Approach

ผู้แต่ง:ImgBanluesombatkul, N., ImgDr.Thanawin Rakthanmanon, Assistant Professor, ImgWilaiprasitporn, T.,

วารสาร:

Img

123