Search Result of "Danai PANCHAPITAYAKUL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อการผลิตมะพร้าวอ่อนเป็นพืชทดแทนข้าว นาปรังของเกษตรกรในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:ImgDanai PANCHAPITAYAKUL

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf