Search Result of "Danai Jattawa"

About 49 results
Img

Researcher

นาย ดนัย จัตวา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding), พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Genetics), การประเมินพันธุกรรมสัตว์แบบดั้งเดิมและจีโนม (Animal Conventional and Genomic Evaluation), การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์โคนม (Dairy Cattle Production and Breeding)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123