Search Result of "DNJ"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Correlation Analysis between Latex Protein Gene and 1-Deoxynojirimycin Content in Mulberry Leaf

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Celllar and Molecular Biology, Expression Analysis

Resume

Img

Researcher

นาย ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Biochemistry, Molecular Biology , Mulberry and Silkworm, Lipid Biochemistry

Resume