Search Result of "DNA Extraction"

About 77 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากโกลคิเดียของหอยกาบน้ำจืด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภมูิต่อการสกัดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ของฮีโมลิมป์หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การสกัดดีเอ็นเอจากแบคทีเรียแกรมบวกด้วยวิธี Lithium Acetate (LiOAc)-SDS lysis เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอต้นแบบในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:พัฒนาวิธีการสกัดดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง: การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสามวิธีสกัดดีเอ็นเอจากน้ำเชื้อโคที่ทำให้ปนเปื้อนเชื้อเลปโตสไปร่าและการวิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ด้ว ยเทคนิคเจล อิเลคโตรโฟรีซิสสองแบบ

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากโกลคิเดียของหอยกาบน้ำจืด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสามวิธีสกัดดีเอ็นเอจากน้ำเชื้อโคที่ทำให้ปนเปื้อนเชื้อเลปโตสไปร่าและการวิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ด้วยเทคนิคเจล อิเลคโตรโฟรีซิสสองแบบ

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภมูิต่อการสกัดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ของฮีโมลิมป์หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

1234