Search Result of "D.G. Peterson"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันการสูญเสียกลิ่นน้ำพริกเผาผงด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันและอินคลูชันคอมเพลกส์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Confectionery Technology, Chemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and Ingredicnts, Flavor in Foods

Resume