Search Result of "Cutter, P."

About 22 results
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanrat Abdullakasim, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

Img

Researcher

ดร. รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

Resume

Img

งานวิจัย

ชุดป้อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ (2010)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

นักวิจัย: Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบปรับความยาวได้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

Img

Researcher

นาย วัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล( Machine Design ), การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์( CAD Desing ), ระเบียบการทางไปไนท์อิเลเมนด์( Finile Element )

Resume

12