Search Result of "Customer Satisfaction"

About 92 results
Img

งานวิจัย

การตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (10)

Img

การประชุมวิชาการ

Thai Customer Satisfaction in Shoppee Application

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ PROMPTPAY (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factors Affecting the Customer Satisfaction with Mobile Banking Service

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factors Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Wanon Niwat Provincial Electricity Authority, Sakon Nakhon Province,Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Factors Influencing Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of Retail Pharmacy Chain in Mukdahan Province, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Influence of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Affecting of Quality Service and Customer Satisfaction onCustomer Repurchasing Behavior of Beverage Business

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

12345