Search Result of "Customer Experience"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Case Study of Learning Style Preference during Customer Experience Mapping Class

ผู้แต่ง:ImgMs.Thanyalak Mueangkhot, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นางสาว วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การขาย , การค้าปลีก, แผนการตลาด

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว งามสิริ วิฑูรย์พันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume

Img

Researcher

นาย อำพล วิจิตขจี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Social Media Marketing

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัทธนันท์ เศรษฐนันทโภคิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Customer Engagement, Brand Management, Social Media Marketing, Consumer Acculturation, Business to business relationship

Resume