Search Result of "Curing"

About 16 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทดลองการดองเกลือและคืนสภาพสาหร่ายพวงองุ่น (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรณรงศ์ วงศ์ชัยบูรณ์)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, Imgศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงกังหันลมแบบ Savonius (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดำกล

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแบบพิมพ์มือเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตฟิล์มถุงมือยางโดยกระบวนการจุ่มพิมพ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img