Search Result of "Curcuma longa"

About 182 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910