Search Result of "Cultural influence"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quality of life and owner attitude to dog overweight and obesity in Thailand and the Netherlands

ผู้แต่ง:ImgEndenburg, N, ImgMs.Sirikul Soontararak, Lecturer, ImgCharoensuk, C, Imgvan Lith, HA,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bhutanese Students’ Views of Nature of Science: a Case Study of Culturally Rich Country

ผู้แต่ง:ImgPabi Maya Das, ImgDr.Chatree Faikhamta, Associate Professor, ImgDr.Vittaya Punsuvon, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นางสาว สิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรกรรม เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารในสัตว์เลี้ยง, อายุรกรรมทั่วไปในสัตว์เลี้ยง, กล้องส่องตรวจภายใน, Mesenchymal Stem cell, Gastroenterology, Small Animal Medicine/Veterinary Medicine

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีไม้ , เซลลูโลส , เคมีของน้ำมันพืช, เครื่องมือวิเคราะห์ GC, HPLC, IR, NIR , พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล)

Resume