Search Result of "Cultural Tourism"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Management of the Tha Rae Community,Sakon Nakhon Province as a Secondary Destination for Cultural Tourism

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Role and Economic Impact of Cultural Tourism on the Thai Economy

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา บ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ชุมชนบ้านโคกโก่ง ตำบลสุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgจุฬา ศรีบุตตะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์

12