Search Result of "Cultural Tourism"

About 47 results
Img
Img

งานวิจัย

ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Management of the Tha Rae Community,Sakon Nakhon Province as a Secondary Destination for Cultural Tourism

ผู้แต่ง:ImgMs.Pim-amorn Niyomkar, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Role and Economic Impact of Cultural Tourism on the Thai Economy

ผู้แต่ง:ImgDr.Mana Luksamee-Arunothai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
123