Search Result of "Crude mucus proteins"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์, การจัดการของเสียจากสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน พันธุวิศวกรรมโปรตีน (protein engineering) , การม้วนพับของโปรตีน (protein folding)

Resume