Search Result of "Crop physiology, Plant nutrition"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. อรุณี วงษ์แก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Crop physiology, Plant nutrition

Resume