Search Result of "Crop insurance"

About 10 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evidence of Moral Hazards in Crop Insurance in Northeast China

ผู้แต่ง:ImgShengyue Le, ImgDr.santi sanglestsawai, Assistant Professor, ImgDr.Isriya Bunyasiri, Associate Professor, ImgDr.Ravissa Suchato, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Farmers’ Willingness to Purchase Weather Index Crop Insurance: Evidence from Battambang, Cambodia

ผู้แต่ง:ImgLay, B., ImgDr.Isriya Bunyasiri, Associate Professor, ImgDr.Ravissa Suchato, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเต็มใจจ่ายในการทำประกันภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgนฤมล ฉิมรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรวิสสาข์ สุชาโต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Agricultural Economics, Industrial Organization, International Agricultural Trade

Resume

Img

Researcher

ดร. อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics, International Finance, Poverty

Resume

Img

Researcher

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การคลัง, การวัดประสิทธิภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, การประมูลค่าโดยไม่มีราคาตลาด

Resume