Search Result of "Critical perspective"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:บทวิพากษ์วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics), การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) , การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)

Resume