Search Result of "Critical Discourse Analysis"

About 5 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ดีอนา คาซา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม (intercultural pragmatics), วัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา (interlanguage pragmatics), วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis)

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ปริจเฉทวิเคราะห์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สัญวิทยาและการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ

Resume