Search Result of "Creative Economy"

About 55 results
Img

ที่มา:The 2nd Taiwan-Thailand Bilateral Mini-Symposium on Chemistry for Creative Economyใ

หัวเรื่อง:Studies Towards the Synthesis of Tamiphosphor;a Potential Anti Swine Flu and Bird Flu drug:

Img

ที่มา:International Conference of Art&Culture an Creative Economy

หัวเรื่อง:การรักษาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีแห่ปราสาทผึ้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 creative economy 28-29 มกราคม 2553

หัวเรื่อง:การออกแบบยาเม็ดแตกตัวเร็วที่ประกอบด้วยเพลเลตเคลือบแตกตัวในลำไส้

Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย: กรณีศึกษาเมืองพัทยา (2023)

หัวหน้าโครงการ:ศ. ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิวิช บุญเกิด, Imgนายบุณวัทน์ ศรีขวัญ, Imgผศ. ดร.แสงแข บุญศิริ, Imgศ. ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง, Imgอ. ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์, Imgอ. ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ทิฟฟานี โชว์ พัทยา จำกัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Development of Creative Thinking Entrepreneur Program Based on Creative Economy

ผู้แต่ง:ImgMs.Varataya THAMMAKITTIPOB, Associate Professor, Imgกรปภา เจริญขันษา,

วารสาร:

123