Search Result of "Cost of production"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลผลิตวัตถุดิบใบและต้น และต้นทุนการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และการจัดการวัชพืชในการปลูกข้าวโพดหวานและถั่วเหลืองโดยลดการไถพรวน

ผู้เขียน:Imgนราธิป มีสัตย์ธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาและประเมินผลโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นทุนการผลิตที่มีผลต่อความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผ้าผืน

ผู้เขียน:Imgยิหวา วสุวานิช

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการผลิตในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย II. ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตและดัชนีการผลิต

ผู้เขียน:ImgPreeyaphan Udomparsert, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A survey on the production cost, production indices and relationships between those was accomplished at Ban Boung dairy cooperative, Chonburi province. Each producer, a member of dairy cooperative, was asked to complete a questionnaire under guidance of a veterinarian in order to obtain the production cost data. The CoopLIVE system was installed at the milk collecting center to continuously gather data concerning reproduction and milk production for 1 year. The production cost per kilogram of raw milk produced was 8.80 bahts. The first three costly items were concentrate cost (33%), forage cost (18%) and unpaid family labor (16%). Under current situation where the price per kilogram of raw milk is 8.50 bahts small holders seem to be more competitive than large commercial herds since commercial herds need to use hired labor while small holders are profitable from their unpaid family labor. The production indices indicated that there was an epidemic of poor production performance among small dairy holders. The averages of calving to conception intervals (139), days dry (109) and days open (144) were too long to allow efficient production. Problems may relate to preservice heat detection and/or post calving anestrus due to excessive weight loss during lactation peak. The situation clearly indicated that the opportunity to reduce production cost is existed. Replacement herd size as percentage of milking herd (PREPL) and average days open (DOP) exhibited positive relationships with the production cost while lactation length (LL) and daily milk production/cow/day (DP) correlated to that in opposite direction. This means that the higher PREPL or DOP is the higher the production cost. Similarly, a reverse conclusion can be made with LL and DP.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 248 - 255 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , พฤติกรรมเกษตรกร, การจัดการฟาร์ม , เน้นด้านพืชไร่ (อ้อย) และผัก

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในแนวประการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง, คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Operation Research, Inventory Control

Resume

Img

Researcher

นาย พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ , ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

Resume