Search Result of "Corporate Financial Performance"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน, การควบคุมภายใน

Resume

Img

Researcher

นางสาว จีรนันท์ นาคสมทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีบริหาร การสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร, การบัญชีเศรษฐกิจหมุนเวียน การบัญชีสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, ตรวจสอบภายใน, บัญชีภาครัฐ, Business Data Analytics, Big Data, การบริหารความเสี่ยง

Resume

Img

Researcher

ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Resume