Search Result of "Corporate Brand Identity"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Corporate Brand Personality and Implementation

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Geo-Informatics and Space Technology Corporate Brand Personality and Implementation in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume