Search Result of "Copper Toxicity"

About 3 results
Img

Researcher

นาง เพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biotoxicology

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:2550 ความเป็นพิษของตะกั่วและทองแดงที่มีต่อลูกหอยขมวัยรุ่น

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันของสารประกอบทองแดงที่มีผลต่อหอยเจดีย์วัยรุ่น, Melanoides tuberculata

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์