Search Result of "Contextual Learning"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการถ่ายโอนแนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบอิงบริบท

ผู้เขียน:Imgชรินดา สุขแสนชนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอภิชาติ พัฒนโภครัตนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นางสาว ภัทรา วยาจุต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

Resume