Search Result of "Consumer perception"

About 13 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดแบบยั่งยืนต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟX (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ บริสุทธิ์บัวทิพย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวด 1.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (1)โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Perceived Service Quality of Chain Restaurant in Bangkok

ผู้แต่ง:ImgDr.AJCHARA KESSUVAN, Assistant Professor, ImgRosarin Akanit,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Indonesian Consumers’ Perception of Imported Halal Snack Foods from Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichaya Lilavanichakul, Assistant Professor, ImgDr.AJCHARA KESSUVAN, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human-Computer Interactions, Information Systems, Energy Management, Project Management

Resume

Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิจัยทางการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Demand analysis, Food economics and marketing, Food quality system, Industrial organization, Game theory

Resume