Search Result of "Consumer acceptability"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Consumer Acceptability of Melanosis Levels in Western Rock Lobster by Visual Evaluation)

ผู้เขียน:ImgPrateep Ruddy

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A number of food products undergo browning due to enzymatic reactions that occur during processing and storage. The browning reaction has an important influence on food quality and is therefore of great importance to the food industry. The objectives of the research were to identify a visual evaluation method for determining consumer acceptability and to use the method to conduct a consumer study on acceptability of melanosis levels in western rock lobster. Twenty photographs of lobsters containing melanosis at various stages were selected according to the colour intensity and the area of blackening. Four extra photographs having no indication of melanosis was used as a blind control. Sixty-nine volunteers assessed the degree of acceptability of melanosis level with respect to area, colour intensity and overall acceptability on a graphic line scale. A spectrophotometer was also used to measure the colour intensity of all the photographs used in the study. The correlation between the visual colour evaluation and instrumental methods was demonstrated. There were significantly difference among samples when evaluation of area, colour intensity and overall acceptability. Consumer acceptability of melanosis levels in western rock lobster is based on area and colour intensity. Melanosis levels were found to be accepted only when occurring in a small area with low intensity. The results obtained from the consumer study showed a high correlation with spectrophotometer colour measurement (r=0.71) which indicated that the instrumental data were related to the sensory perception.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 4, Oct 07 - Dec 07, Page 681 - 689 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง

ผู้เขียน:Imgบำรุงรัตน์ รองทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานที่จำหน่ายในท้องตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทิมา จาปะเกษตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่

ผู้เขียน:Imgปณัฐ เชิดชู

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตที่มีผลต่อคุณลักษณะของหน่อไม้แห้งและการยอมรับของผู้บริโภค

ผู้เขียน:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, ImgUrai Paowsungthong, ImgSompoch Yai-em

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

With the study on the process of dried bamboo shoot, it was found that blanching for 10 mins. and then soaking in 1.0% sodium metabisulfite prior drying maintained the better quality and highest acceptance of dried bamboo shoot after 6 month storage when compare to the non - pretreatment and treatment with soaking in 1 % sodium metabisulfite prior drying. Conventional dryer provided faster drying rate than dehumidified dryer thus resulting in better quality dried product. Samples with non-treatment prior drying demonstrated higher drying and water - absorbing rates than those with pretreatment prior drying. Browning of dried products was increased with the increasing of storage time, as the L', a*, and h values of the products from the color measurement were change gradually. The using of 1 % sodium metabisulfite solution can only retard the browning reaction of the product within 3 storage months.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 2, Apr 93 - Jun 93, Page 211 - 218 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

THAI CONSUMERS ACCEPTABILITY OF JAPONICA RICE FROM NORTHERN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgDr.kanokon seemanon, Assistant Professor, ImgDr.vijitsri sanguanwongse, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วาสนา นาราศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ และสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค, การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมรับประทาน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงอาหาร และน้ำจิ้มต่าง ๆ

Resume

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางด้านโภชนาการ, โภชนาการและภูมิคุ้มกันของร่างกาย, สารพฤกษเคมีและภาวะการอักเสบเรื้อรัง

Resume

Img

Researcher

ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร ตันจอ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม, การศึกษาความสามารถในการย่อยสารอาหารด้วยวิธีการศึกษาในหลอดทดลอง, ปฏิสัมพันธ์หรือการเกิดอันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบอาหารหรือสารอาหารและผลต่อการย่อยสารอาหาร

Resume

12