Search Result of "Computer-aided design"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิตและเครื่องกัดห้าแกนสำหรับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์อัดยางรองเท้า

ผู้เขียน:Imgนพพร บึกแว่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและงานวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์หาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดเป่าขึ้นรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและงานวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์หาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดเป่าขึ้นรูป

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเพื่อป้องกันเสียงจากเครื่องจักร

ผู้เขียน:Imgพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลือกสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ผู้เขียน:Imgประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมช่วยออกแบบระบบดับเพลิงด้วยโฟมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมัน

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย เทียนสิวากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Img500060

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นสำหรับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ผู้เขียน:Imgพงศ์วิชญ์ สกุลเพชรอร่าม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิเคราะห์ในการหาสภาวะเหมาะสมในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ผู้เขียน:Imgเสกสรรค์ วินยางค์กูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, ImgKittinan Annanon

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์กันชนในรถกระบะขนาดเล็ก

ผู้เขียน:Imgอภิสิทธิ์ ศุภตระกูลรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Conformal bubbler cooling for molds by metal deposition process

ผู้แต่ง:ImgDr.Kunnayut Eiamsa-Ard, Associate Professor, ImgWannissorn, K ,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resume

12