Search Result of "Computer simulation"

About 59 results
Img

งานวิจัย

การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรรณวิมล หมอกมาก, Imgนายศิษเฎศ ทองสิมา

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8)

Img

งานวิจัย

การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Img- -, Imgนางสาววรรณวิมล หมอกมาก, Imgนายศิษเฏศ ทองสิมา

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Computer Simulation and Experimental Investigations of Wall-Thickness Distribution in HIPS and A-PET Thermoformed Parts

ผู้แต่ง:ImgTeerapol Kittikanjanaruk, ImgDr.Somjate Patcharaphun, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Computer Simulation on a Plane Wave propagating in Ferrite Medium

ผู้แต่ง:ImgDr.Waroth Kuhirun, Associate Professor, ImgWinyou Silabut,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Computer Simulation for Quantitative Phase Analysis of Anisotropic Lattice in Paphia Undulate Shell

ผู้แต่ง:ImgDr.Wichian Siriprom, Lecturer, ImgMr.Methee Juntaropakorn, Lecturer, ImgP. Limsuwan3, ImgS. Asavavisithchai,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Computer Simulation and Experimental Investigations of Wall-Thickness Distribution in High Impact Polystyrene and Amorphous Polyethylene Terephthalate Thermoformed Parts)

ผู้เขียน:ImgTeerapol Kittikanjanaruk, Imgสมเจตน์ พัชรพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The focus of this study was to determine the influence of molding parameters such as types of mold, sheet and mold temperatures on the wall-thickness distribution of thermoformed parts. The materials used were high impact polystyrene (HIPS) and amorphous polyethylene terephthalate (A-PET). All the thermoformed parts were molded only after the machine had attained a steady state with respect to the preset sheet temperature from 130 to 170 oC and mold temperature of 30, 60, and 80 oC, respectively. Several settings were tried and those leading to an overall satisfactory quality with regard to visual properties were finally chosen. Furthermore, the commercial simulation package (T-SIM) was also extensively verified against experiments performed with simple mold geometry as well as with a more complicated part. Both simulated and measured results suggested that in order to obtain a more uniform wall thickness throughout the entire area of a thermoformed part, it was necessary to use a plug mold as well as a suitable mold temperature. The numerical results were in good agreement with the experimental ones, which suggested that the simulation program can be used as a valuable tool for avoiding the time-consuming and burdensome trial-and-error process.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 2, Mar 13 - Apr 13, Page 302 - 309 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Correction of B 0-induced geometric distortion variations in prospective motion correction for 7T MRI

ผู้แต่ง:ImgYarach, U., ImgDr.Chaiya Luengviriya, Associate Professor, ImgStucht, D., ImgGodenschweger, F., ImgSchulze, P., ImgSpeck, O.,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่าสำหรับโรงงานผลิตกาแฟแบบคั่วบด

ผู้เขียน:Imgทีปพิพัฒน์ สุระพีพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข, ImgJirachai Buddhakulsomsiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Aromatic Hydrocarbon Sorption Properties of Different Type Zeolites: A Computer Simulation

ผู้เขียน:Imgศุภวรรณ กาสุริยะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจำรัส ลิ้มตระกูล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตกาแฟแบบคั่วบด

ผู้เขียน:Imgวรรณวิภา เศรณีวิจัยกิจการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirachai Buddhakulsomsiri, Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบปล่อยตกขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ผู้เขียน:Imgนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, Imgสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, ImgEkachai Juntasaro, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคอมพิวเตอร์ของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมที่ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซชีวภาพ

ผู้เขียน:Imgสุวิทย์ อมรปีติกวิน

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนงลักษณ์ งามเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

Aerodynamic analysis of a multi-mission short-shrouded coaxial UAV: Part III - CFD for hovering flight

ผู้แต่ง:ImgGrondin, G., ImgDr.Chinnapat Thipyopas, Assistant Professor, ImgMoschetta, J.-M.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Comparison of Experimental and Computational Study of Rail Pad Application

ผู้แต่ง:ImgNuttapol Kittikanjanaruk, ImgPimwalun Sutakhote, ImgDr.Somjate Patcharaphun, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างพื้นผิวพลังงานศักย์ และสมบัติการสั่นของ สารประกอบเชิงซ้อนซีโอไลต์และตัวถูกดูดซับ โดย การจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgปิติ ตรีสุกล

ประธานกรรมการ:Imgจำรัส ลิ้มตระกูล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123