Search Result of "Computer Analysis"

About 3 results
Img

ที่มา:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume