Search Result of "Composts"

About 17 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่ผลิตโดยใช้ EM (โบกาฉิ) โดยเปรียบเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ

ผู้เขียน:ImgPawana Likananonta, Imgนายสมศักดิ์ วังใน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Effects of composts, produced by using different sources of inoculants (EM, effective microorganisms; Hi-tech, high technology; LDD.1, Land Development Department no.1; FCM, fresh cattle manure; Bokashi, Bokashi prepared from EM and rice straw) on growth and yields of water convolvulous, Chinese kale, and pakchoi cultivated in sandy Korach soil series were investigated. Each type of compost was mixed with 5 kg of soil contained in the pod, at the ratio of 1:1 by weight. Soil alone (10 kg) and soil (10 kg) plus NPK 16-16-16 at the rate of 1.5 g/pod were used as check treatments. Four replicates of each treatment were used and randomized complete block design was followed. Vegetables were allowed to grow in the green-house for 1 month and growth (plant height) and yield (fresh weight) were measured. Results revealed that composts prepared by using all type of inoculants could support better growth of the three vegetables. Composts from EM, LDD.1, and FCM gave highest yields of all kind of vegetables. Compost from Hi-tech was able to give higher yields of Chinese kale and pakchoi but not that of water convolvulous. It is suggested that composts from some inoculants could support growth and yields of some vegetables, and the use of inoculants for compost production should be dependent on the cost of production.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 121 - 127 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Biological Assessment on Suitability of Composts Derived from Bangkok City Sewage Sludge for Agricultural Production

ผู้เขียน:Imgนวลจันทร์ ภาสดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิทยากร ลิ่มทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของน้ำปุ๋ยหมักบางชนิดที่มีต่อการเจริญของต้นผักกาดหอมในวัสดุปลูกที่ไม่ผสมดิน

ผู้เขียน:Imgปิยะนุช เหรียญรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดเชื้อเพลิงโดยการทำปุ๋ยหมักและการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้ปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีของโครงการควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgสราวุธ ค้อมคำพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธานี วิริยะรัตนพร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยสลายของเปลือกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในถังพลาสติกโดยการบดสับร่วมกับการกลบด้วยดินแดงผสมกาบมะพร้าวสับหรือแกลบสด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงสมบัติและการดูดซับธาตุอาหารพืชของดินชุดกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgพรเพ็ญ โพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, Imgพิทยากร ลิ่มทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการแปรสภาพของปุ๋ยหมักและคุณภาพของปุ๋ยหมักและคุณของปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย เปลือกยูคาลิปตัสและตะกอนน้ำเสียโรงงานเยื่อกรดาษ

ผู้เขียน:Imgประกาศิต อินทรสำอางค์

ประธานกรรมการ:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชาเอก:Imgพิทยากร ลิ่มทอง, Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Decomposition of fruit peel by burying technology in plastic tank as effected by chop and filling up with red soil mixed with coir chops or fresh husk

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยสลายของเปลือกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในถังพลาสติกโดยการบดสับร่วมกับการกลบด้วยดินแดงผสมกาบมะพร้าวสับหรือแกลบสด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการเสริมสเม็คไทต์และหัวเชื้อจุลินทรย์ผสม หัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำสกัดชีวภาพจากพืชและสัตว์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและระดับแอมโมเนียในมูลไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgราชาวดี ยอดเศรณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย ประยูร เพียตะเณร

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตข้าว,การจัดการปุ๋ย,อินทรีย์,เคมี,ในการเพาะปลูกข้าว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินที่มีปัญหา ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Rapid methods & Automation in Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume