Search Result of "Complacency"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว วัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume